جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 11:20:55 AM
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی را منتشر کرد.
شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

به گزارش اقتصادنامه، صـدور بخشـنامه‌های گمرکـی و رونـد رو بـه افزایـش آن بویـژه طـی دو سـال اخیـر، چالشهایـی بـرای فعالیـن اقتصـادی و تجـاری کشـور فراهـم نمـود.

به‌نظـر می‌رسـد ایـن رویـه در صـدور بخشـنامه‌ها برخـلاف اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای تسـهیل تجـارت و تلاش‌هـای انجـام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت.

تعــدد ایــن بخشــنامه‌ها و در برخــی مــوارد تناقــض آنهــا آثــار ســوئی را بعضــا بر بخش تولید و تجارت خارجــی داشــته اســت.

افــت تجــارت خارجــی طــی چنــد ســال اخیــر از ابعـاد دیگـر بـه دلیـل نبـود راهبردهـای کلان در حـوزه سیاسـتهای صنعتـی و تجـاری می‌باشــد.

ایــن شــرایط موجــب انحــراف از مســیر درســت تولیــد و تجــارت در اثــر اتخــاذ سیاســتهای کنترلــی بــا اهــداف کوتاه‌مــدت شــده اســت.

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین