پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:58:10 AM
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اصلاح سیاست‌های تجاری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اثرات توزیعی تجارت در پنج کشور با درآمد کم و متوسط را بررسی و نتایج آن را منتشر کرده است.
اثرات توزیعی تجارت: درس‌هایی از اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه

به گزارش اقتصادنامه، توجــه بــه توســعه بنگاه‌هــای کوچـک و متوسـط به دلیل اینکه قادرنـد تـا کارگـران را از بخش‌هــای کــم بــازده بــه ســمت فعالیت‌هــای بــا بــازده بیشــتر بخــش صنعــت ســوق دهنــد، بخـش مهمـی از سیاسـت‌های اصـلاح تجـارت اسـت.

از آنجا کــه در سیاســت‌های اصــلاح تجــارت، ادغــام در بــازار جهانــی و کســب منافــع از آن در کانــون توجــه اســت، لــذا لازم اسـت آن دسـته از بنگاه هـای کوچـک و متوسـطی توسـعه یابنـد کـه اولا ً زنجیـره ارزش جهانـی (GVC) برای آنها در جهان وجود داشته باشد و ثانیا مبتنــی بــر صنایــع رقابتــی مــا باشــند.

در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مقاله‌ای با عنوان «اثرات توزیعی تجارت: درس‌هایی از اصلاحات تجاری در کشورهای در حال توسعه» به این موضوع پرداخته است.
فایل مربوط به آن درلینک پیوست این صفحه در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین