جمعه 3 بهمن 1399 شمسی /1/22/2021 5:13:23 PM
نتایج بر اساس برچسب
یوسف رشیدی
غلظت آلودگی هوا در هر منطقه تابع دو پارامتر تولید آلودگی (از خودروها، صنایع و منازل) و شرایط هواشناسی است.