دوشنبه 5 آبان 1399 شمسی /10/26/2020 7:55:04 AM
نتایج بر اساس برچسب
کارخانه جوراب
کارخانه‌ها به «چپ» رسید و خانه‌ها به «راست»!
از اتهاماتی که باعث مصادره اموال خانواده سادات تهرانی شد، یکی این بود که در دوران مسئولیتش سبب ورود مواد خام به صورت انحصاری به نف...