پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:47:23 AM
نتایج بر اساس برچسب
پیامد بحران آب
پیامد بحران آب در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. «دنی...