دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 11:57:55 AM
نتایج بر اساس برچسب
منابع آبی
برآوردهای جدید نشان می‌دهد جهان تا سال ۲۰۳۰ با ۴۰درصد کسری میان تقاضای پیش‌بینی‌شده و منابع آبی موجود، مواجه خواهد ...
در راستای استفادۀ بهینه از منابع آبی صورت گرفت:
پروژۀ احداث تصفیه‌خانۀ استحصال پساب شهری فولاد مبارکه به‌منظور استفادۀ مجدد از پساب‌های شهری، کاهش آلودگی‌های ...