چهارشنبه 2 مهر 1399 شمسی /9/23/2020 7:20:37 AM
نتایج بر اساس برچسب
محمدسعید کاظمی
مدیرعامل شرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک عنوان کرد
«محمدسعید کاظمی»، مدیرعامل شرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک گفت: شرکت نیپک با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایر...