دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 12:20:22 PM
نتایج بر اساس برچسب
عشقی
تغییر سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار
مجید عشقی، از سوی اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.