يکشنبه 19 مرداد 1399 شمسی /8/9/2020 12:37:38 AM
نتایج بر اساس برچسب
تولید معادن
جدیدترین گزارش جهانی اعلام شد؛
میزان تولید مس تصفیه شده و میزان ظرفیت تولید معادن مس جهان در 4 ماهه نخست 2020 یافت.
جدیدترین گزارش جهانی اعلام شد؛
میزان ظرفیت و تولید معادن مس جهان در 3 ماهه نخست 2020 افزایش و میزان تولید مس تصفیه شده یافت.