چهارشنبه 13 فروردين 1399 شمسی /4/1/2020 3:53:05 PM
نتایج بر اساس برچسب
تفکر
تفکر ایدئولوژیک مانند آینه معوج عمل می­کند و دنیای واقعی را مطابق اعوجاجی که دارد کج و کوله انعکاس می‌­دهد.
شخصیت دکتر مسعود نیلی بر کسی پوشیده نیست. او به رغم این که به اقتصاد بازار گرایش دارد اما همواره در هر پستی، چه دانشگاهی و چه مشاو...
موانع گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد
روزنامه سازندگی در گزارشی جامع به تحلیل نقش مسعود نیلی در دولت دوازدهم و موانع تحقق نسخه های او برای اقتصاد ایران پرداخته است.
محمود سریع القلم تشریح کرد:
دکتر محمود سریع القلم در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده که چرا در سیاستگذاری ها تا این اندازه اشتباه میکنیم.
سریع القلم تحلیل کرد:
 به نظر می رسدتحلیل و شناخت از وضع موجود جامعه ما بسیار اندک است. مدیران کار طبیعی خود را انجام می ­دهند. این کار عم...