شنبه 25 ارديبهشت 1400 شمسی /5/15/2021 5:52:11 AM
نتایج بر اساس برچسب
تحصیلکردگان
اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید: " کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ ا...