يکشنبه 19 مرداد 1399 شمسی /8/9/2020 12:42:29 AM
نتایج بر اساس برچسب
تحصیلکردگان
اخیراً یک دانشجویِ کنجکاوِ دکتری از این نویسنده پرسید: " کم نداریم مدیرانی که تحصیلاتِ عالیه دارند، از دانشگاه های خوب دنیا فارغ ا...