چهارشنبه 16 آذر 1401 شمسی /12/7/2022 5:39:25 PM
نتایج بر اساس برچسب
براون
گوردون براون طی یادداشتی در روزنامه گاردین مطرح کرد
گوردون براون – نخست وزیر اسبق بریتانیا – در توصیه ای به نخست وزیر بریتانیا گفت: بنگاههای انرژی که نمی توانند قبض های خ...