چهارشنبه 13 فروردين 1399 شمسی /4/1/2020 4:06:42 PM
نتایج بر اساس برچسب
ایدئولوژیک
تفکر ایدئولوژیک مانند آینه معوج عمل می­کند و دنیای واقعی را مطابق اعوجاجی که دارد کج و کوله انعکاس می‌­دهد.